„A főnek kell művelnie a szívet” (Bolyai János)

A Bolyai János Szakkollégium a temesvári magyar egyetemi hallgatók szellemi központja,
mely sokkal többet nyújt, mint egy egyszerű bennlakás. A kollégium olyan szakmai és
közéleti képzési programot biztosít a bennlakó diákok és a külsős tagok számára, mely
kiegészíti az egyetemi tanulmányokat és olyan tudással, kompetenciákkal ruházza fel a részt
vevő diákokat, amelyek elengedhetetlenek a modern világban: közigazgatási ismeret,
vállalatvezetés, közösségépítés. A kollégium valódi közösségi élmény és szerves része a
temesvári magyarság kulturális életének.

Működési szabályzat

A BOLYAI JÁNOS SZAKKOLLÉGIUM MŰKÖDÉSI ALAPSZABÁLYZATA

I. FEJEZET – ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Megnevezés, üzemeltető, székhely

 • A Szakkollégium teljes megnevezése: Bolyai János Szakkollégium (továbbiakban Szakkollégium)
 • A Kollégium üzemeltetéséért a Bánsági Közösségért Egyesület felelős (továbbiakban Üzemeltető)
 • A Szakkollégium székhelye: Bulevardul General Ion Dragalina 9/11, Temesvár, 300181, Temes, Románia

A Szakkollégium célja, hogy kitűnő feltételeket biztosítson, és kereteket nyújtson a Temesváron tanuló magyar anyanyelvű egyetemisták számára

 • Szakmai ismeretek megszerzésére és általános műveltség kiegészítésére
 • Szakmai és tudományos munkára
 • Aktív és felelős közéleti tevékenységre
 • Személyes, szakmai és nyelvi képességek fejlesztésére
 • Olyan fiatalok támogatása, kiknek az egyetemi, főiskolai továbbtanulása anyagi, szociális helyzetük miatt nehézséget jelent

Feltételek, berendezés biztosítása

 • A Szakkollégium működéséhez és a célok megvalósításához a kezdeti feltételeket (ingatlan és ingóságok) a Üzemeltető biztosítja.
 • Az ingatlan és kezdeti ingóságok bővítéséért az Üzemeltető a felelős.
 • Az ingatlan karbantartásáért a Üzemeltető a felelős, az ingóságok karbantartásának felelőssége megoszlik az Üzemeltető és a szakkollégiumi tagok között, a házirendnek megfelelően.

II. FEJEZET – A SZAKKOLÉGIUM MŰKÖDÉSE
Férőhelyek, tagsági jog

 • A Szakkollégium bentlakásos férőhelyeinek száma 32.
 • A Szakkollégiumban bentlakásos helyre jogosult bármely nem temesvári lakhelyű, Temesváron felsőoktatási intézményben nappali / látogatásos tagozaton tanuló, magyar anyanyelvű vagy magyart anyanyelvi szinten beszélő egyetemista, aki a Szakkollégium Alapszabályzatának 1. számú mellékletében előírt felvételi követelményeknek maradéktalanul megfelel.
 • A Szakkollégiumban külső tagságra jogosult bármely Temesváron felsőoktatási intézményben tanuló, magyar anyanyelvű egyetemista, aki a Szakkollégium Alapszabályzatának 1. számú mellékletében előírt felvételi követelményeknek maradéktalanul megfelel.

A Szakkollégiumi tag jogai

 • Minden tag részt vehet a Közgyűlésen, kifejtheti véleményét és ezzel kapcsolatban javaslatot tehet.
 • A tagok minden tanulmányi évben legkevesebb kettő Közgyűlést kötelesek összehívni. Tanulmányi év első Közgyűlését a szakkollégiumi ügyvezető hívja össze és vezeti, a Kuratórium által meghatározott időpontban és napirenddel.
 • Az évkezdő Közgyűlésen a tagok kötelesek nevesíteni maguk közül egy bentlakó személyt, illetve egy helyettest, aki képviseli a tagokat a Kuratóriumban. A nevesített személyek mandátuma 1 évre szól.
 • Az évkezdő Közgyűlésen a tagok kötelesek nevesíteni maguk közül egy bentlakó személyt, illetve egy helyettest, aki felelős a közös használatú terek tisztán tartásának koordinálásáért valamint, ezen terek alapszabályzattal és annak mellékleteivel megfelelő használatáért. Amennyiben a kijelölt személy és annak helyettese is igazoltan hiányzik, kötelesek kijelölni egy őket helyettesítő személyt az adott esetben.
 • A Szakkollégiumi tagok Közgyűlésén megválasztott képviselő hivatalból kuratóriumi tisztségviselő.
 • A külső tag a Szakkollégium bentlakó tagjainak életét és ügyeit érintő szavazásban nem vesz részt, szavazati joggal nem, csak véleményezéssel élhet.
 • A Közgyűlések közötti időben észrevételeivel, javaslataival, írásban, a Szakkollégium Kuratóriumhoz fordulhat, és ezekre érdemi választ kérhet, amelyre a Kuratórium köteles 15 munkanapon belül választ adni.
 • Munkáját vagy személyét érintő döntés előtt minden tagnak joga van álláspontját megismertetni.
 • Teljes körű felelősségvállalás mellett igénybe veheti a Szakkollégium technikai felszereléseit.
 • Jutalmazásra és fegyelmi eljárásra javaslatot tehetnek a Kuratóriumnak.
 • A bentlakónak joga van szobatársai beleegyezésével vendégeket fogadni.
 • Az egyetemi tanév kezdete előtt 1 héttel elfoglalni bentlakásos helyét.

A Szakkollégiumi tag kötelezettségei

 • Évente beszámolni a szakmai és tudományos tevékenységéről, írásos, majd igény szerint szóbeli formában a Szakmai csoport által meghatározott időpontig. A beszámolókat a Szakmai csoport bírálja el, majd azokat a Kuratórium elfogadja.
 • Összegyűjteni félévente 30 tevékenységi pontot, melyet a 2. sz mellékletben – tevékenységi pontrendszerben meghatározott rendezvényeken való részvétellel érhet el.
  A saját szakján megállapított szakátlag feletti tanulmányi átlagot elérni. Amennyiben valamely tagnak a szakátlaga alatti tanulmányi eredménye születik, az nem jár automatikus kizárással, de a Kuratórium minden esetben felülvizsgálja a Szakkollégiumi tagsági jogviszonyát.
 • Hozzájárulni a Szakkollégiumban folyó tevékenységek feltételeinek megteremtéséhez és javításához.
 • A Szakkollégiumi megállapodást, a Szakkollégium Alapszabályát és annak mellékletei betartani. Súlyos fegyelmi vétség esetén a tag a Szakkollégiumból év közben is kizárható.
 • Az éjjelt a Szakkollégiumban töltő vendégekre a Házirendben meghatározott szabályok vonatkoznak.
 • Az egyetemi tanév lezárása után legkésőbb 1 héttel elhagyni bentlakás helyét.
 • Bármely kötelezettség elmulasztása a kihágás súlyosságától függően írásos figyelmeztetést, fegyelmi eljárást vagy a tagsági jogviszony felülvizsgálatát vonhatja maga után

III. FEJEZET – FELVÉTEL A SZAKKOLLÉGIUMBA ÉS A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

Felvételi Bizottság

 • A Felvételi Bizottság tagjait a Szakmai csoport nevesíti, egy tanulmányi éves periódusra, majd a Kuratórium elfogadja.
 • A Felvételi Bizottságban egy Kuratóriumi tagnak kötelező módon részt kell vennie.
 • A Felvételi Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van.
 • A Felvételi Bizottság köteles minden jelentkezőt objektív és egységes kritériumok alapján, egyenlő módon kezelni.
 • A Felvételi Bizottság jegyzőkönyvet készít a felvételi eljárásról.

A felvételi eljárás menete a bentlakó egyetemisták számára

 • A Kuratórium évente hirdet Rendes Felvételit, melynek pontos dátumát köteles legkésőbb a folyó év május 31-ig meghirdetni az intézmény honlapján.
 • A Kuratóriumnak lehetősége van Rendkívüli Felvételit hirdetni amennyiben a Rendes Felvételi során nem teltek be a helyek, vagy valahányszor bentlakói hely üresedik meg. Ennek pontos dátumát köteles 2 héttel a felvételi előtt meghirdetni az intézmény honlapján.
 • A felvételire való iratkozás ingyenes, személyesen vagy e-mailben történik. A Felvételi Bizottság köteles az e-mailben kapott iratkozásra 3 munkanapon belül visszaigazolást küldeni. A felvételiző köteles a szükséges iratokat személyesen vagy postai úton a Felvételi Bizottság által meghatározott határidőre eljuttatni a Szakkollégium székhelyére.
 • A Szakkollégiumi felvételi a felvételire vonatkozó 1. sz. melléklet alapján, pontrendszeren alapul, mely során a Felvételi Bizottság a következő kategóriákat pontozza: Tanulmányi eredmények, iskolán kívüli tevékenységek, szóbeli interjú.
 • Az interjú a felvételire meghirdetett dátumon tartandó. A felvételi eredményről a Felvételi Bizottság e-mailben értesít minden felvételizőt, a felvételik lejárta utáni egy héten belül, illetve azok kifüggesztésre kerülnek a Szakkollégium hirdetőtábláján.
 • Holtverseny esetén a következő kritériumok alapján születik döntés (Prioritásuknak csökkenő sorrendjében): érettségi átlag, interjún szerzett pont. Amennyiben a holtverseny helyzete ezután is fennáll, a Felvételi Bizottság szavazat alapján dönti el a helyzetet.

A felvételi eljárás menete a külső tagok számára

 • A Szakkollégiumba külső tagként való jelentkezés folyamatos.
 • A külső tagok felvételéről a Felvételi bizottság dönt.
 • A felvételire a jelentkezőnek a következő iratokat kell leadnia: érettségi átlagot vagy az utolsó lezárt egyetemi év átlagát igazoló dokumentumot, önéletrajzot és szándéknyilatkozatot.

A Szakkollégiumi tagság megszűnése

 • A Bentlakó és Külső szakkollégisták tagságát a Szakmai csoport félévente felülvizsgálja a megszerzett tevékenységi pontok alapján, a Kuratórium jóváhagyásával.
 • A Szakkollégiumi tagság automatikusan megszűnik a tag: halálával, kilépésével, kizárásával, az egyetemi hallgatói jogviszonyának megszűnésével.
 • A Közgyűlés bármely tagja ismételten elfogadhatatlan magatartásra alapozott indoklással előterjesztheti bármely tag kizárását a Kuratórium felé. A Kuratórium köteles az előterjesztést megvitatni és 15 munkanapon belül döntést hozni. A kizárás a szavazati joggal rendelkező tagok kétharmados döntése alapján lép érvénybe.
 • Amennyiben a Kuratórium megszavazza a kizárást, a hallgató számára legalább 1 hét és legfeljebb egy hónap türelmi idő biztosítható a Szakkollégiumi férőhely elhagyására.

IV. FEJEZET – A SZAKKOLLÉGIUM VEZETÉSE

1) A Kuratórium

 • A Kuratórium a Szakkollégium hivatalos ügyeinek felsőbb irányító és érdekképviseleti testülete.
 • Szavazati joggal rendelkező tagjai: Elnök, Tisztségviselők.

Hatásköre

 • Gondoskodik az Alapszabályban foglaltak maradéktalan érvényesítéséről.
 • Koordinálja és ellenőrzi a Szakkollégiumban folyó munkát és a közösségi feladatok ellátását.
 • Megszabja és ellenőrzi a Szakkollégium hatáskörébe utalt pénz és tárgyi eszközök felhasználását.
 • Kinevezi a szakkollégiumi Ügyvezetőt, négy éves mandátumra.
 • A Közgyűlést az Elnök félévente legalább egyszer köteles összehívni, de rendkívüli esetben bármely Kuratóriumi tag összehívhatja.
 • Képviselni a Szakkollégiumot minden harmadik féllel szemben.
 • Más, az Üzemeltető által meghatározott hatáskörök.

2) Szakmai csoport

 • A Szakmai csoport tagjait az Üzemeltető nevezi ki.
 • A Szakmai csoport egyetemi oktatókból és Szakkollégiumi tagokból áll, akiknek feladatköre meghatározni a Szakkollégium felvételi rendszerét és oktatási programját.

3.) A szakkollégiumi Ügyvezető

 • A szakkollégium működését felügyelő, koordináló személy, akit a Kuratórium nevez ki, négyéves mandátumra.
 • Végrehajtási hatáskörrel, illetve a Szakmai csoporttal és a Szakkollégiumi tagokkal szemben a Kuratórium által meghatározott képviseleti joggal rendelkezik.

Letölthető dokumentum